SKULPTURPARK VADSTENA FOLKETSPARK KROGARÄNGA

Krogarängen – ett romartida gravfält


Inom Folkets park finns idag ett 30­-tal synliga gravar. Vid ett par tillfällen har arkeologiska undersökningar gjorts. Resultaten av grävningarna visar att de flesta gravarna är från århundradena närmast efter Kristi födelse. På gravfältet har kvinnor och män, barn, vuxna och äldre begravts. I ett par gravar fanns gravgåvor. Kring och i gravarna hittades spår efter mat i form av sädeskorn, djur- och fiskben. De gravlagda har sannolikt bott på en eller ett par gårdar i närheten.

I följande rapport nedan presenteras resultatet från de arkeologiska undersökningar vid Krogarängen, som utfördes år 2011 med anledning av att väg 50 skulle ges en ny sträckning förbi Vadstena.